Bavi se vazduhoplovstvom
 
 
Bavi se vazduhoplovstvom
 
 

Na početak Na početak

VAŽNA OBAVEŠTENJA

------------------------------------------------------------------------------------------------

Kandidat za Predsednika VSV, Božo Grubić:
"PREDLOG PROGRAMA RADA VAZDUHOPLOVNOG SAVEZA VOJVODINE ZA PERIOD 2021.-2024. GODINE"

<<<<<<<< Program rada VSV 2021-24_v3

------------------------------------------------------------------------------------------------

POZIV ZA 47. REDOVNU IZBORNU SKUPŠTINU VSV
(ELEKTRONSKU) SA PREDLOGOM DNEVNOG REDA

.<<<<<<<< Poziv za 47. Redovnu izbornu Skupštinu VSV

.<<<<<<<< Dnevni red 47. sednice Izborne Skupštine

.<<<<<<<< Zapisnik sa 46 sednice Redovne Skupštine VSV

.<<<<<<<< Formular za izjašnjavanje po tačkama Dnevnog reda

<<<<<<<< ZAPISNIK sa 47. Redovne sednice Izborne Skupštine VSV

------------------------------------------------------------------------------------------------

SEMINAR O BEZBEDNOSTI U VAZDUHOPLOVSTVU


Obaveštavamo Vas da će Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije u saradnji sa VSS i VSV tokom maja meseca 2019. godine održati Seminar o bezbednosti u vazduhoplovstvu.

Seminari će biti održani u:
1  Petak, 24.05.2019. godine sa početkom u 10:00 časova u prostorijama  AK  „Sremska Mitrovica“, na Sportskom aerodromu „Veliki Radinci “   
2  Sredu, 29.05.2019. godine sa početkom u 10:00 časova u prostorijama Regionalnog centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Smederevo, Goranska bb,11300 Smederevo.  
Cilј Seminara je da se vazduhoplovna zajednica informiše o regulatornom uređenju, da se približe nova saznanja, izvrši osveženje postojećih znanja, razmene mišlјenja i iskustva, čuju pitanja vazduhoplovaca ali i ukaže na greške koje se najčešće dešavaju u letenju.
Planirano je prikazivanje prezentacija iz oblasti plovidbenosti, licenciranja vazduhoplovnog osoblјa, saobraćajne delatnosti (komercijalno i nekomercijalno letenje vazduhoplova), obezbeđivanja u vazduhoplovstvu, sertifikacije aerodroma,  organizacija vazdušnog prostora i istraživanja udesa i nesreća.

------------------------------------------------------------------------------------------------

KONKURS – TALENTI

U nastavku realizacije projekta „Sportski talenti Vojvodine“, a čiji je cilj identifikacija, praćenje i finansijska podrška perspektivnim i talentovanim sportistima (rođeni između 1999. - 2005. godine) na putu ka ostvarivanju međunarodnih vrhunskih rezultata, kao i finansiranja perspektivnih sportskih stručnjaka (trenera-rođenih 1974 i mlađi), kroz programe stručnog usavršavanja, Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu je raspisao KONKURS za 2019. godinu i dostavio nam formulare i upitnike, koje zainteresovani aero-klubovi treba da ispune i potpisane i overene, uz traženu dokumentaciju dostave VSV, kako bi vaše zahteve razmotrili i objedinili i prosledili PSSO.

.<<<<<<<< PREEDLOG Sport. struč. TABELA za 2019

<<<<<<<< TALENTI TRENERI 2019 (1)

<<<<<<<< TALENTI SPORTISTI 2019 (2)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM OBELEŽAVANJA
90 GODINA VAZDUHOPLOVNOG SAVEZA VOJVODINE
I VELIKIH VAZDUHOPLOVNIH JUBILEJA
2018.g.
Sportski i poslovni centar “Vojvodina” Novi Sad

 

I      SVEČANA SKUPŠTINA VSV
        (11. časova,  Amfiteatar na I spratu  SPENS-a)

        1. Otvaranje Svečane Skupštine VSV, predsednik Skupštine, mr Milorad Ilić
        2. Pozdravna reč predsednika VSV, Andrije Šila
        3. Pozdravna reč pojedinih gostiju i učesnika (Labud Bulatović, preds.Skupštine   
            VSS, Komanda RV i PVO, DCV, KLSCG, Komanda kasarne Jugovićevo...)
        4. O VSV i velikim vazduhoplovnim jubilejima, Željko Vuletić, gen.sekretar VSV
        5. O Monografiji VSV, prof. Radmila Tonković
        5. Projekcija kratkog dokumentarnog filma o VSV, autora Marka Stepanovića,
        6. Medjunarodna saradnja, priznanja i nagrade FAI, Srdjan Pelagić,                              
            član NO VSV, i dugogodišnji predsednik Podkomiteta za RM FAI      
        7. Pojavljivanje naših vrhunskih sportista (sa peharima i medaljama)
        8. Dodela plaketa, priznanja i zahvalnica

 1. U ime nagradjenih obraćanje najstarijeg vazduhoplovca VSV

 

  II     OTVARANJE IZLOŽBE  :
         (13,00 čas. Plato ispred Gradske kafane)

 1.   „Letovi nad Panonskom ravnicom i 90 godina Vazduhoplovnog  saveza 

  Vojvodine“

 1. Dr. Vladimir Aleksić, govori mr Milorad Ilić
 2. Ivan Sarić, govori kustos Muzeja u Subotici, Mirko Grlica
 3. Novi Sad - «kolevka» nbašeg vazduhoplovstva, Ivan Kukurov
 4. Veliki vazduhoplovni jubileji:

105 god.  od Izgradnje prvih aerodoma «Isailovo» i «Jugovićevo» u Novom Sadu,
105 god.  od prvog aeromitinga «Krilatićke utakmice» u Novom Sadu,                                            
  95 god.  AK «Novi Sad» i AK «Ivan Sarić» Subotica, prvih mesnih odbora Aero kluba
  95 god.  od osnivanja prve fabrike aviona «Ikarus» u Novom Sadu,
  90 god.  Vazduhoplovnog saveza Vojvodine,
  80 god.  Jedriličarske grupe «Orao» i prvog leta jedrilicom u Novom Sadu,
  70 god.  Saveznog vazduhoplovnog centra u Rumi,
  65 god.  Sportskog aerodroma «Čenej»
                - Sportsko letenje u aeroklubovima VSV

 1.    „Novi Sad iz ptičije perspektive“ izložba starih i novih fotografija Novog  

   Sada snimljenih iz aviona

 1.    Izložba maketa aviona, sa  1. Otvorenog prv. Vojvodine u vazd. maketarstvu
 2.    O izložbama, ukratko, Željko Vuletić, generalni sekretar VSV,
 3.     Izložbu proglašava otvorenom (neko od zvanica ili  najstariji  

    vazduhoplovac VSV)                                 

 1.     Razgledanje izložbe.

 

III      KOKTEL
                 (13,30 čas. Plato ispred Gradske kafane)

 

IV      «OKRUGLI STO»
                 (14,00 čas. U VIP salonu na I spratu SPENS-a)

 1. 100 godina od Prisajedinjenja Vojvodine Srbiji, prof. Radmila Tonković
 2. Nastanak i razvoj vazduhoplovstva u Vojvodini:
 3. O Dr. Vladimiru Aleksiću, mr Milorad Ilić
 4. O Ivanu Sariću, kustos Muzeja u Subotici, Mirko Grlica
 5. 100 godina od dolaska Srpske avijatike sa Solunskog fronta u  Novoi Sad,  predstavnik Komande VP 3947 ili prof. Radmila Tonković
 6.  Očuvanje vazduhoplovnih spomenika na Jugovićevu, Avijatičarskom groblju, radovi na osnivanju muzeja vazduhoplovstva (ili muzeja tehnike) u N.Sadu, Ivan Kukurov,  Muzej Vojvodine,                                                                                                    4. Vojno vazduhoplovstvo Republike Srbije i saradnja sa aeroklubovima,  

     predstavnik Komande  Vazduhoplovstva i PVO,

 1. Direktorat civilnog vazduhoplovstva
 2. Kontrola letenja Srbije i CG

V        „Kruženje“ izložbe po aero-klubovima VSV tokom 2018.g.
VI       Otvorena Pokrajinska takmičenja u znaku (posvećena) 90 god. VSV

                                                                        UPRAVNI ODBOR VSV

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

POGLEDAJTE, PREUZMITE

POZIV ZA 40. SKUPŠTINU VSV

Na osnovu člana 41. stav 2.  i člana 43. Statuta VSV, predsednik Vazduhoplovnog saveza Vojvodine, Aleksandar Jovanmović, sazvao je   40. REDOVNU  GODIŠNJU SKUPŠTINU  Vazduhoplovnog saveza Vojvodine, za  10. maj  2016. godine, (utorak) sa početkom u 18,00 časova, u prostorijama  Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave za vanredne situacije Grada Novog Sada u Novom Sadu, ul. Braće Jovandić br. 4. 

Za sednicu je predložio sledeći Dnevni red.....

1.    Izbor RadnIh tela Skupštine
2.    Utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine
3.    Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 40. redovne Godišnje Skupštine VSV
4.    Usvajanje Zapisnika sa 39. redovne Godišnje Skupštine VSV, 
       održane 5.maja 2015.g.
5.    Usvajanje Izveštaja o radu VSV za 2015. g.
6.    Usvajanje Finansijskog  izveštaja VSV za 2015.g.
7.    Usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora VSV za 2015.g.
8.    Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora VSV za 2015.g.
9.    Razmatranje i usvajanje Programa i plana rada VSV za 2016. godinu
10.  Donošenje Odluke o prijemu u članstvo VSV
11.  Informacija o potrebi uskladjivanja Statuta i akata VSV sa novim Zakonom o sportu
12.  Razno.  

<<<<<<<< Ad. 3 - A. Ovlašćenje za delegate

<<<<<<<< Ad.3. POZIV i Predlog DNEVNOG REDA 40. Skupštine VSV

<<<<<<<< Ad.4. ZAPISNIK sa 39. Skupštine

<<<<<<<< Ad.5. IZVESTAJ o radu VSV za 2015.g.

<<<<<<<< Ad.6. FINASIJSKI IZVESTAJ VSV za 2015.g.

<<<<<<<< Ad.7. Izvestaj o radu UPRAVNOG ODBORA VSV u 2015.g.

<<<<<<<< Ad. 9. PLAN RADA VSV za 2016.g.

<<<<<<<< Ad. 10. Donošenje odluke o prijemu u članstvo

<<<<<<<< Ad. 12. SPORTSKI KALENDAR VSV 2016.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

<<<<<<<< Dnevni red 39. Redovne godišnje Skupštine VSV

<<<<<<<< Predlog Dnevnog reda za 37. Izbornu Skupštinu VSV

<<<<<<<< Zapisnik sa 34. Izborne Skupštine VSV

<<<<<<<< Predlog poslovnika o radu Skupštine VSV

<<<<<<<< Predlog poslovnika o radu Nadzornog odbora VSV

<<<<<<<< Punomoćje za delegate

<<<<<<<< Upitnik za podnošenje predloga kandidata za organe VSV

-------------------------------------------------------------------------------------------------

<<<<<<<< Predlog dnevnog reda za 38. Redovnu godišnju Skupštinu VSV

<<<<<<<< Zapisnik sa 36. Redovne godišnje Skupštine VSV

<<<<<<<< Izveštaj o radu VSV u 2013. godini

<<<<<<<< Finansijski izveštaj VSV za 2013. godinu

<<<<<<<< Izveštaj Nadzornog odbora za 2013. godinu

<<<<<<<< Predlog Plana rada VSV za 2014. godinu

-------------------------------------------------------------------------------------------------