Bavi se vazduhoplovstvom
 
 
Bavi se vazduhoplovstvom
 
 

Na početak

VAZDUHOPLOVNI SAVEZ VOJVODINE

 .................................................................................................................................................

NACRT STATUTA VSV 2016

Upravni odbor VSV je na svojoj 4. sednici od 16.12.2016.g. usvojio NACRT STATUTA VSV i dao ga na JAVNU RASPRAVU do 16. januara 2017. godine, s namerom da se clanovi VSV izjasne o istom.  Nakon tog roka, Upravni odbor će razmotriti prispele primedbe i predloge i uvažavajući ih, dostaviće integralni tekst PREDLOGA STATUTA VSV Skupštini na dalje razmatranje i usvajanje.

<<<<<<<< Ovde možete preuzeti NACRT STATUTA VSV 2016

 

.................................................................................................................................................

S T A T U T
VAZDUHOPLOVNOG SAVEZA VOJVODINE

Novi Sad,  24. marta 2012.

 

Na osnovu člana 53. st. 3. tačka 1. Zakona o sportu Republike Srbije („Sl. Glasnik RS“, br. 24/2011) i člana 18. st. 1.  Statuta Vazduhoplovnog saveza Vojvodine od 13.12.1997. godine, Skupština Vazduhoplovnog saveza Vojvodine, na svojoj 35. Redovnoj sednici, održanoj 24. marta 2012. g. U Novom Sadu,  usvojila je

 

S T A T U T
VAZDUHOPLOVNOG SAVEZA VOJVODINE

1. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Vazduhoplovni savez Vojvodine (u daljem tekstu: Savez) je nevladin, dobrovoljni, neprofitni i nepolitički Pokrajinski, granski, sportski savez na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u okviru kojeg se ostvaruju interesi vazduhoplovnog sporta u AP Vojvodini.

1.Naziv i sedište Saveza

Član 2.

Naziv Saveza je: Vazduhoplovni savez Vojvodine.
Skraćeni naziv Saveza je: VSV.
Naziv Saveza na engleskom jeziku glasi: „Aeronautical Union of Vojvodina“
Sedište Saveza je u Novom Sadu u ulici Maksima Gorkog 39/1

2. Tradicija    
                           
Član 3.

Savez nastavlja tradiciju i pravni je sledbenik Oblasnog odbora Aerokluba Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, u to vreme nadležnog za  za veći deo današnje AP vojvodine, osnovanog 11. marta 1928. godine, na Skupštini održanoj  u Novom Sadu.

3. Područje aktivnosti

Član 4.

Savez obavlja aktivnosti i delatnosti na ostvarivanju statutarnih ciljeva na celoj teritoriji AP Vojvodine.

4. Pravni status

Član 5.

Savez je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim Ustavom Republike Srbije, zakonom i ovim Statutom.

5. Pečat, zaštitni znak i zastava

Član 6.

Savez ima pečat okruglog oblika, prečnika 5 cm na kojem je u 3 koncentrična kruga ispisan ćiriličnim pismom na srpskom i rusinskom jeziku, kao i latiničnim pismom na mađarskom, slovačkom, hrvatskom i rumunskom  jeziku naziv Saveza,  dok se  u sredini pečata nalazi znak Saveza.
Savez ima svoj štambilj na kojem je ćirilicom ispisan naziv Saveza i ostavljeno mesto za broj i datum.                                                                                                                                                                       
 

Savez ima svoj znak,  zastavu, amblem i značke čiji izgled i upotrebu reguliše Upravni Odbor Saveza, posebnom odlukom.

6. Članstvo u drugim udruženjima i Savezima

Član 7.

Savez je  član Vazduhoplovnog saveza Srbije i  Sportskog saveza Vojvodine.
Savez može biti član i drugih nacionalnih i međunarodnih sportskih i vazduhoplovnih organizacija od značaja za ostvarivanje ciljeva Saveza.

7. Zastupanje i predsttavljanje

Član 8.

Savez predstavljaju Predsednik i Generalni sekretar Saveza.
Odlukom Upravnog odbora mogu se odrediti i druga lica s pravima i obavezama u zastupanju Saveza, u granicama datih ovlašćenja.

8. Zabrana diskriminacije

Član 9.

Zabranjena je svaka neposredna i posredna diskriminacija lica u nadležnosti Saveza i članova Saveza, s obzirom na neko lično svojstvo, status, opredeljenje ili uverenje, u skladu sa zakonom.
Odredbe opštih akata Saveza i članova Saveza kojima se utvrđuje ili stvara diskriminacija lica i u njihovoj nadležnosti - ne primenjuju se, a pojedinačna akta kojima se vrši diskriminacija- ništavna su.
U Savezu i kod članova Saveza nije dopušteno kršenje sloboda i prava čoveka i građanina.

2. CILjEVI I SADRŽAJ AKTIVNOSTI

1. Ciljevi Saveza su

Član 10.

1.  Da svojim delovanjem doprinosi razvoju i promociji sporta u AP Vojvodini i povećanju  
     bavljenja građana vazduhoplovnim sportom, posebno dece, omladine, žena i osoba sa  
     invaliditetom (u neletačkim aktivnostima).
2.  Razvijanje i unapređenje vazduhoplovne aktivnosti i vazduhoplovnog sporta.
3.  Usmeravanje mladih ljudi da se, bavljenjem vazduhoplovnim sportom, vaspitavaju u duhu   
     tradicije i sporta.
     patriotizma, tolerancije i prijateljstva.
4.  Okupljanje sportista na vazduhoplovnim sportskim takmičenjima i drugim
     vazduhoplovnim manifestacijama.
5.  Razvijanje vazduhoplovnog internacionalizma na međunarodnom planu, u skladu sa
     načelima FAI.

2. Sadržaj aktivnosti

Član 11.

1.  Predstavljanje i zastupanje interesa svojih članova pred pokrajinskim  organima, loklnim
     upravama i drugim organizacijama čiji je Savez član.
2.  Saradnja sa domaćim i  međunarodnim organizacijama, savezima i klubovima drugih,  
     pre svega, susednih zemalja.
3.  Planiranje programa i razvoj vazduhoplovnog sporta u AP Vojvodini, sprovovođenje 
     aktivnosti radi postizanja vrhunskih sportskih rezultata, edukacije najmlađe-školske 
     populacije i  građanstva.
4.  Angažovanje u Sportskom savezu Vojvodine i pokrajinskim organima radi zastupanja 
     interesa sportista i klubova Saveza i vazduhoplovnog sporta u celini.
5.  Organizovanje i održavanje pokrajinskih i otvorenih-međunarodnih  takmičenja u 
     vazduhoplovnom sportu.
6.  Vođenje evidencije kategorisanih i drugih sportista takmičara, sudija, sportskih 
     radnika i radnika u sportu.
7.  Vođenje evidencije vazduhoplova i vazduhoplovnih tehničkih sredstava članova 
     Saveza uz skladu sa Zakonom o vazdušnom saobraćaju.
8.  Afirmacija sportskog duha, duha olimpizma, podsticanje sportske etike i unapređenje  
     stručnog rada u sportu.
9.  Popularizacija sporta u obrazovnim institucijama i drugim organizacijama putem  
     elektronskih i pisanih medija, organizovanjem izložbi,  predavanja i drugih vidova  
     reklamiranja.

Član 12.

Ostvarivanje svojih ciljeva Savez bliže reguliše odgovarajućim  sportskim pravilima za svaku granu vazduhoplovnog sporta, koje donosi i koji se primenjuju u Vazduhoplovnom savezu Srbije.
Sportska pravila usvaja Upravni odbor.

Član 13.

Radi ostvarivanja aktivnosti iz člana 11, ovog Statuta, Savez može osnovati sportska privredna društva, ustanove ili drugi zakonom utvrđen oblik organizovanja u zemlji i inostranstvu, samostalno ili sa drugim pravnim i fizičkim licima.

3. Stručni rad

Član 14.

Stručni rad u Savezu mogu da obavljaju isključivo lica koja imaju odgovarajuće sportsko zvanje u skladu sa zakonom (sportski stručnjaci i stručnjaci u sportu).
Sportski stručnjaci iz stava 1. ovog člana su obavezni da se stručno usavršavaju u skladu sa zakonom i opštim aktima Saveza.
Sportska udruženja-aeroklubovi , koji imaju letačke aktivnosti, dužni su da u svoja odgovarajuća akta, ugrade regulativu iz Zakona o vazdušnom saobraćaju koja se odnosi na način sticanja stručnih zvanja i ovlašćenja, na registraciju, eksploataviju i održavanje letačkih sredstava i drugih sportskih rekvizita, kao i registraciju, korišćenje i održavanje sportskih aerodroma, radi nesmetanog odvijanja letačkih aktivnosti, a sve u cilju maksimalne bezbednosti učesnika u vazduhoplovnim sportskim aktivnostima.                 

4. Obavljanje sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti

Član 15.

Savez i svi članovi Saveza, u obavljanju sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti, naročito se angažuju na afirmaciji duha olimpizma, podsticanju fer pleja, unapređenju vaspitno-obrazovnog i stručnog rada u sportu, podsticanju i afirmaciji dobrovoljnog rada u sportu, borbi protiv lažiranja, suzbijanju nasilja i dopinga u sportu.
Savez i članovi Saveza ostvaruju svoje ciljeve i obavljaju sportske aktivnosti i delatnosti u skladu sa zakonom, sportskim pravilima Saveza i svojim opštim aktima.
Savez i članovi Saveza su obavezni da obezbede da bavljenje sportom bude humano, slobodno i dobrovoljno, zdravo i bezbedno u skladu sa prirodnom sredinom i društvenim okruženjem, fer, tolerantno, etički prihvatljivo, odgovorno, nezavisno od zloupotreba i ciljeva koji su suprotni sportskom duhu i dostupno svim građanima pod jednakim uslovima bez obzira na uzrast, nivo fizičkih sposobnosti, stepen eventualne invalidnosti, pol i drugo lično svojstvo.

3. OPŠTI INTERES

Član 16.

Savez ostvaruje opšti interes u oblasti sporta podnošenjem svojih predloga programa i programskih aktivnosti u skladu sa Zakonom o sportu,  a prema dinamici utvrđenoj
programskim kalendarom za svaku godinu.
Savez podnosi predlog programa  Sportskom savezu Vojvodine i Pokrajinskom Sekretarijatu za sport i omladinu.

Član 17.

Međusobni odnosi u Savezu, prava, obaveze i odgovornosti zasnivaju se na načelima dobrovoljnosti, ravnopravnosti, sportskog duha i morala.
Načelo doborovoljnosti ostvaruje se na osnovu principa da je članstvo na dobrovoljnoj osnovi.
Načelo ravnopravnosti ostvaruje se na pravu svih članova Saveza na ravnopravno odlučivanje, u skladu sa njihovim statusom u Savezu.
Načelo sportskog duha i morala se ostvaruje isključivom primenom sportskih i moralnih principa u vazduhoplovnim takmičenjima, sportskim priredbama i radu Saveza.

4. ORGANIZACIJA I ČLANSTVO U SAVEZU

Član 18.

Savez i njegovi članovi funkcionišu kao jedinstven sistem vazduhoplovnog sporta u AP Vojvodini.
Članovi Saveza u ostvarivanju svojih ciljeva i zadatka samostalno uređuju svoju unutrašnju organizaciju i rad,  donose i realizuju programe razvoja, organizaciju takmičenja za koja su nadležni i ostvaruju druge ciljeve i zadatke utvrđene svojim programima i planovima Saveza.
Organizacija i rad članova saveza uređuje se njihovim statutima, u skladu sa zakonom i sportskim pravilima Saveza.
                  
Savez ima sledeće vrste članova:
1. redovne članove
2. pridružene članove
3. pomažuće članove
4. počasne članove

Član 19.

Redovni članovi Saveza su sportska udruženja-aeroklubovi.
Pridruženi članovi su sportska privredna društva koja se bave vazduhoplovno-tehničkim delatnostima i edukacijom.
Pomažući član može postati svaka organizacija koja je registrovana u skladu sa zakonom, a želi da pomaže ostvarivanje ciljeva Saveza, ako priloži pisanu izjavu da u potpunosti prihvata Statut i opšte akte Saveza
Za počasnog člana Saveza može biti (odlukom Upravnog odbora Saveza) imenovano svako lice koje ima posebne zasluge za rad Saveza ili čije je članstvo u Savezu je od posebnog interesa za ostvarivanje ciljeva Saveza , ako priloži pisanu izjavu da u potpunosti prihvata Statut i opšte akte Saveza.                                                                                                                           
Svaki član Saveza i organ Saveza mogu dati inicijativu ili predlog da se određeno fizičko ili pravno lice imenuje za počasnog člana Saveza.
Članstvo u Savezu se ne može prenositi niti naslediti.

Član 20.

Sportska udruženja-aeroklubovi se osnivaju u gradovima i drugim naseljenim mestima  na teritoriji AP Vojvodine radi uređivanja i ostvarivanja vazduhoplovno-sportskih pitanja od zajedničkog interesa,.
Sportska udruženja-aeroklubovi ostvaruju ciljeve i obavljaju poslove utvrđene Zakonom o sportu, ovim Statutom i svojim statutom.
Savez pruža sportskim udruženjima-aeroklubovima, pomoć u radu.

1. Uslovi za učlanjenje

Član 21.

Redovni i pridruženi članovi Saveza moraju da ispunjavaju sledeće uslove:
1.  Da su registrovani u skladu sa zakonom.
2.  Da su ciljevi udruženja ili društva u skladu sa ciljevima Saveza.
3.  Da je statut udruženja ili društva u skladu sa Statutom Saveza i ostalim opštim
     aktima Saveza.
4.  Da ispunjavaju uslove propisane zakonima i podzakonskim aktima, kao i opštim
     aktima Saveza, za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti.
5.  Da priloži pisanu izjavu da u potpunosti prihvata Statut i druga opšta akta
     Saveza, kao i nadležnost Stalnog sportskog Arbitražnog suda pri Sportskom savezu
     Srbije.

2. Način učlanjenja

Član 22.

Molba za prijem u članstvo Saveza podnosi  se Upravnom odboru u pisanoj formi.
Uz molbu se prilaže:
1.  Odluka o udruživanju u Savez.
2.  Kopija Statuta sportskog udruženja-aerokluba, odnosno sportskog privrednog društva.
3.  Kopija rešenja o upisu u Registar Agencije za privredne registre.
4.  Popunjen upitnik za Knjigu članova i spisak članova.
5.  Izjava o prihvatanju nadležnosti Arbitražnog suda pri Sportskom savezu Srbije
     za rešavanje svih sporova koji nastanu pri ostvarivanju prava i ispunjavanju obaveza iz 
    članstva u Savezu.
6.  Izjava o prihvatanju Statuta i drugih opštih akata Saveza.
7.  Fotokopiju lične karte ili drugog dokaza o identitetu lica ovlašćenog za zastupanje.
8.  Dokazi o ispunjenosti drugih uslova za prijem u članstvo u skladu sa ovim Statutom.

3. Donošenje odluke o učlanjenju

Član 23.

Upravni odbor Saveza odlučuje o prijemu u članstvo u roku od 30 dana od dana podnošenja uredne molbe.
Upravni odbor će odbiti molbu za prijem u članstvo ukoliko nisu ispunjeni uslovi iz člana 21. i 22. ovog Statuta.
U slučaju da je odbijena molba za prijem u članstvo, podnosilac može podneti žalbu Arbitražnom sudu, čija je odluka  konačna.
U slučaju da je molba prihvaćena, podnosilac iste je dužan da, u roku od 15 dana od dana obaveštenja o prijemu u članstvo, Savezu uplati godišnju članarinu.
Iznos upisnine i članarine utvrđuje i donosi  Upravni odbor.
Nakon donošenja odluke o prijemu, ovlašćeni predstavnik primljenog člana potpisuje pristupnicu.
Ukoliko podnosilac molbe ne izvrši uplatu članarine u roku iz stava 4, smatra se da je odustao od članstva u Savezu.
Prava člana Saveza se ostvaruju od dana uplate članarine.
Skupština Saveza, na svom prvom narednom zasedanju, verifikuje prijem novih članova Saveza.
                  
Član 24.

Savez je dužan je da primi u članstvo lica iz člana 21. stav 1. ovog Statuta koja su registovana u skladu sa zakonom i koja ispunjavaju uslove određene Statutom Saveza za prijem u članstvo. Statutom  Saveza ne mogu se uređivati diskriminatorski uslovi za prijem u članstvo, odnosno uslovi koji nisu na zakonu zasnovani, objektivni i vezani za ostvarivanje ciljeva organizacije, kao ni uslovi koji nisu u skladu sa statutom nadležnog granskog sportskog saveza.

 4. Prava i obaveze  redovnih  članova Saveza su da:

Član 25.

 1)  Učestvuju u sprovođenju aktivnosti usmerenih na razvoj i unapređenje
     vazduhoplovnog sporta.
2)  Učestvuju na domaćim i međunarodnim sportskim takmičenjima u skladu sa aktima
     Saveza, Vazduhoplovnog saveza Srbije i FAI
3)  Učestvuju u radu organa i tela Saveza sa pravom glasa u odlučivanju.
4)  Tačno i pravovremeno budu informisani o odlukama Upravnog odbora Saveza.
5)  Sprovode mere i aktivnosti u ostvarivanju prava svojih članova i njihovoj zaštiti
     u skladu sa Zakonom i aktima Saveza.
6)  Koriste stručnu pomoć i usluge koje vrši Savez u okviru svoje delatnosti.
7)  Imenuju svoje predstavnike za Skupštinu i druge organe i tela Saveza.
8)  Dostavljaju Savezu biltene i rezultate sa takmičenja koja su organizovali i druge   
     podatke naeophodne za izradu izveštaja i dokumenata Saveza.
9)  Organizuju sportska takmičenja i druge akcije utvrđene planovima Saveza.
10) Izvršavaju prijavljivanje i registraciju svojih sportista čije učešće na
      takmičenjima planiraju u tekućoj godini.
11) Ostvaruju saradnju sa drugim vazduhoplovnim organizacijama u zemlji i inostranstvu.
12) Pridržavaju se propisa kojima se reguliše vazduhoplovni sport.
13) Slobodno se udružuju u druge sportske asocijacije, u skladu sa zakonom.
14) Obaveste Savez o svim izmenama svojih akata, bez odlaganja a najkasnije u roku od 7
      dana od dana donošenja istih.
15) Obaveste Savez, bez odlaganja, o promeni lica ovlašćenog za zastupanje, a najkasnije u  
      roku od 7 dana od dana upisa promene u Registar.
16) Dostave Savezu zapisnik sa Skupštine i oizveštaj o radu, po njegovom usvajanju.
16) Ispunjavaju ostale obaveze utvrđene Zakonom, Statutom i drugim aktima Saveza.

5. Prava i obaveze pridruženih članova Saveza su da:

Član 26.

1)  Učestvuju u sprovođenju aktivnosti usmerenih na razvoj i unapređenje
     vazduhoplovnog sporta.
2)  Učestvuju u radu Skupštine Saveza bez prava odlučivanja.
3)  Tačno i pravovremeno budu informisani o odlukama Upravnog odbora Saveza.
4)  Sprovode mere i aktivnosti u ostvarivanju prava svojih članova i njihovoj zaštiti
     u skladu sa Zakonom i aktima Saveza.
5)  Koriste stručnu pomoć i usluge koje vrši Savez u okviru svoje delatnosti.
6)  Ostvaruju saradnju sa drugim vazduhoplovnim organizacijama u zemlji i inostranstvu.
7)  Pridržavaju se propisa kojima se reguliše vazduhoplovni sport.
8) Ispunjavaju ostale obaveze utvrđene Zakonom, Statutom i drugim aktima Saveza.

6. Prava i obaveze počasnih članova Saveza su da:

Član 27.

1) Učestvuju u sprovođenju aktivnosti usmerenih na razvoj i unapređenje
     vazduhoplovnog sporta i Saveza.
2) Učestvuju u radu organa i tela Saveza bez prava glasa u odlučivanju.
3) Koriste stručnu pomoć i usluge koje vrši Savez u okviru svoje delatnosti.
4) Pridržavaju se propisa kojima se reguliše vazduhoplovni sport.
5) Ispunjavaju ostale obaveze utvrđene Zakonom, Statutom i ostalim aktima Saveza.

7. Način učestvovanja u radu i odlučivanju

Član 28.

Svaki član može da učestvuje u radu Saveza, a redovni član i u odlučivanju u organima Saveza preko svojih  izabranih predstavnika.

Lice koje predstavlja člana Saveza mora da poseduje pismeno ovlašćenje overeno pečatom člana Saveza i potpisano od strane zastupnika (lica ovlašćenog za zastupanje) člana Saveza, ako ovim Statutom nije drugačije određeno.

8. Knjiga članova i druge evidencije

Član 29.

Savez i članovi Saveza vode evidencije svojih članova (knjiga članova) i druge bazične evidencije u skladu sa Zakonom o sportu.
Savez i članovi Saveza su dužni da se upišu u matične evidencije, u skladu sa Zakonom o sportu.
Odluke organa Saveza obavezno se unose u knjige odluka.

Član 30.

Članovi Saveza se upisuju u Registar udruženja, društava i saveza u oblasti sporta, koji vodi Agencija za privredne registre, kao i u jedinstvenu evidenciju Ministarstva omladine i sporta.

Član 31.

Redovni članovi Saveza dužni su da svake godine, u roku koji odredi Upravni odbor Saveza, dostave Savezu, na propisanom obrascu, prijavu za učešće u aktivnostima u narednoj godini sa navedenim granama delatnosti.
Redovni i pridruženi članovi Saveza dužni su da uplate propisanu članarinu u iznosu i rokovima koje utvrdi Upravni odbor Saveza.
Redovni članovi koji ne uplate članarinu u propisanom roku i pripadajućem iznosu, ne mogu učestvovati u radu i odlučivanju u organima Saveza u tekućoj godini, dok to ne učine.

9. Prestanak članstva

Član 32.

Članstvo u Savezu se gasi prestankom rada, istupanjem ili isključenjem člana Saveza.
Član Saveza prestaje sa radom u slučaju likvidacije, stečaja ili statusne promene.
Prestanak rada člana Saveza utvrđuje se na osnovu odluke o brisanju Agencije za privredne registre. Do brisanja člana iz Registra APR-a, istom su suspendovana prava i obaveze u Savezu.
Istupanje iz Saveza moguće je samo na osnovu pisane izjave člana Saveza o istupanju, date na osnovu punovažne odluke nadležnog organa Saveza, uz otkazni rok od 3 meseca.
Okončanjem članstva gase se svi zahtevi iz članskog odnosa, osim zahteva Saveza na izmirenje zaostalih finansijskih obaveza.
Prestankom svojstva člana Saveza prestaje i mandat predstavnicima člana u organima i radnim telima Saveza.
Prestankom svojstva člana Saveza prestaje i pravo učešća u aktivnostima u organizaciji Saveza.

Član 33.

Isključenje iz Saveza moguće je ako član:
1)  Svojim aktivnostima šteti ugledu Saveza
2)  Postupa suprotno interesima Saveza ili odlukama organa Saveza
3)  Svojim postupcima i aktima, posle izricanja mere opomene, ponovo krši zakonske
     obaveze, Statut i druga opšta akta Saveza ili svoje opšta akta
4)  Prestane da ispunjava uslove za prijem u članstvo.

Član 34.

U slučaju da postoji neki od uslova za isključenje iz člana 33. ovog Statuta,  Upravni odbor je dužan da člana Saveza upozori na mogućnost isključenja i da mu ostavi rok od 15 dana da se izjasni o prigovorima na njegov rad.
U slučaju iz člana 33. Upravni odbor je dužan da članu Saveza ostavi rok od najviše 2 meseca za otklanjanje propusta u radu.
Odluku o isključenju donosi Upravni odbor Saveza većinom od ukupnog broja svojih članova i pismeno je saopštava članu Saveza.
Svaki od članova Saveza može podneti predlog za donošenje odluke iz stava 3. ovog člana.
Ukoliko član Saveza uprkos dvostrukoj opomeni zakasni sa uplatom godišnje članarine i ne izmiri obaveze u roku od mesec dana od prijema druge opomene, istekom ovog roka automatski se gasi njegovo članstvo, bez donošenja posebne odluke o isključenju.
Skupština Saveza na svom sledećem zasedanju verifikuje isključenje članova Saveza po bilo kom osnovu.

Član 35.

Prestankom članstva ne prestaje pravo Saveza na namirenje zaostalih finansijskih obaveza.

Član 36.

Sportsko udruženje, odnosno sportsko privredno društvo, koje je isključeno iz članstva u Savezu može biti ponovo primljeno u članstvo Saveza po prestanku razloga zbog kojih je isključen.

10. Disciplinska odgovornost

Član 37.

Članovi Saveza i članovi organa Saveza, koji namerno ili iz nehata postupe suprotno Statutu, drugim opštim aktima Saveza, odlukama organa Saveza ili povrede ugled Saveza,  mogu disciplinski odgovarati i mogu im se izreći sledeće mere:
1)  Opomena.
2)  Javna opomena.
3)  Suspenzija.
4)  Novčana kazna.
5)  Zabrana obavljanja dužnosti u okviru Saveza.
6)  Isključenje iz Saveza.
                  
Upravni odbor Saveza bliže uređuje disciplinske mere, disciplinske prekršaje i disciplinski postupak, u skladu sa Pravilnikom o disciplinskoj odgovotnosti koji donosi Upravni odbor.
Nijedan član Saveza ne može biti disciplinski kažnjen zbog korišćenja svojih prava utvrđenih zakonom, ovim Statutom i drugim opštim aktima Saveza.

5. UPRAVLjANjE I RUKOVOĐENjE

Član 38.

Savezom upravljaju redovni članovi preko svojih izabranih predstavnika u organima Saveza, na način određen ovim Statutom. 

Član 39.

Organi Saveza su:
1. Skupština
2. Upravni odbor
3. Nadzorni odbor
4. Predsednik Saveza
5. Generalni sekretar Saveza

Mandat članova organa Saveza traje četiri godine.
U slučaju kada je istekao mandat organa Saveza, a nisu izabrani novi organi, ranije izabrani organi vrše dužnost do preuzimanja dužnosti od strane novoizabranih organa, u skaldu sa Zakonom.
Lica koja su pravosnažno osuđena za krivična dela protiv privrede, imovine i službene dužnosti, kao i za sledeća krivična dela: teško ubistvo, teška krađa, razbojnička krađa, razbojnštvo, utaja, prevara, neosnovano korišćenje kredita i druge pogodnosti, iznuda, ucena i zelenaštvo, kao i za krivična dela propisana zakonom koji se odnosi na sprečavanje nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, ne mogu vršiti funkcije Predsedinka Saveza, Generalnog sekretara, likvidatora ili članova organa Saveza, dok traju pravne posledice osude.

Član 40.

Članovi organa Saveza odgovaraju solidarno za štetu koju svojom odlukom prouzrokuju Savezu, ako su takvu odluku doneli namerno ili krajnjom nepažnjom.                                                                     
Za štetu ne odgovaraju članovi koji su bili protiv donošenja štetne odluke ili su se uzdržali od glasanja, a o tome postoji pismeni trag u zapisniku.

Član organa Saveza nema pravo glasa na sednici organa saveza kad se odlučuje o:
1. Pokretanju spora ili odustajanju od spora protiv njega
2. Odobravanju poslova između njega i Saveza u slučaju sukoba interesa, odnosno postojanja
    ličnog interesa pri odlučivanju;
3. Njegovoj odgovornosti ili razrešenju.

Član organa Saveza nema pravo glasa ako se odluka odnosi na zaključenje pravnog posla sa njim ili na to da se spor između njega i Saveza povede ili okonča, ili ako se odlučuje o imovinskim pitanjima koja su povezana sa njegovim bračnim drugom ili rođakom do drugog stepena srodstva u prvoj liniji ili se odnose na neko pravno lice nad kojim on ima kontrolu ili ekonomski interes.

6. SKUPŠTINA

Član 41.

Skupština je najviši organ Saveza.
Skupštinu saziva Predsednik Saveza.
Skupštinu sačinjavaju po jedan delegat sportskih udruženja-aeroklubova koji  imaju prava glasa.                                                                                                                                                                                             
Predstavnik redovnog člana Saveza u Skupštini može biti i njegov zastupnik ili drugo lice na osnovu pismenog punomoćja izdatog od člana Saveza, koje je overeno pečatom člana Saveza i potpisano od strane zastupnika člana Saveza. Punomoćje se izdaje za svaku sednicu Skupštine.
U radu Skupštine mogu učestvovati predstavnici pridruženih, pomažućih i počasnih članova, kao i predstavnici, po pozivu Predsednika Saveza,  drugih organizacija i državnih organa, ali bez prava glasa.

Član 42.

Izborna sednica Skupštine održava se svake četvrte godine.

Član 43.

Redovna sednica Skupštine se održava jednom godišnje, a najkasnije do kraja aprila tekuće godine.
Redovnom članu Saveza šalje se pismeni poziv za sednicu Skupštine, sa dnevnim redom, po pravilu, najmanje dve nedelje pre održavanja Skupštine. Poziv za sednicu se šalje preporučenim pismom na poslednju poznatu poštansku adresu, a rok od dve nedelje se računa od datuma označenog na poštanskom štambilju. Član Saveza se može pismeno saglasiti da se pozivi za sednicu šalju elektronskom poštom.

Član Saveza može dati predlog za izmenu dnevnog reda Skupštine, pismenim podneskom sa obrazloženjem, najkasnije nedelju dana pre održavanja Skupštine.
Predsednik Saveza najkasnije tri dana pre sednice Skupštine utvrđuje definitivni dnevni red Skupštine i objavljuje ga na oglasnoj tabli i na internet sajtu Saveza.
O radu sednice Skupštine vodi se zapisnik koji potpisuju Predsednik Saveza i zapisničar.
Na početku sednice Skupštine, Predsednik Saveza utvrđuje da li postoji kvorum za rad i odlučivanje i da li je Skupština sazvana u skladu sa ovim Statutom.
Na sednici skupštine, vodi se zapisnik .
Rad Skupštine Saveza bliže se uređuje Poslovnikom o radu  Skupštine.

Član 44.

Predsednik Saveza može u svako doba sazvati Vanrednu sednicu Skupštine ako to interesi Saveza zahtevaju.
Predsednik Saveza je obavezan da sazove vanrednu sednicu Skupštine ako to pismeno traži, uz navođenje svrhe, razloga i dnevnog reda, Upravni odbor, Nadzorni odbor ili jedna trećina redovnih članova Saveza. Skupština se mora sazvati najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahteva. Ako predsednik Saveza ne sazove vanrednu sednicu Skupštine, nju može sazvati onaj organ Saveza, odnosno oni članovi Saveza koji su tražili njeno sazivanje.
Poziv za vanrednu Skupštinu sa predlogom dnevnog reda mora biti upućen članovim Saveza sa pravom glasa najkasnije sedam dana pre termina za održavanje sednice skupštine.
Na dnevnom redu Skupštine iz stava 2. ovog člana mogu biti samo pitanja koja su navedena u zahtevu za sazivanjem vanredne Skupštine, osim ako Skupština ne odluči drugačije većinom od ukupnog broja prisutnih članova.
Na sazivanje vanredne sednice Skupštine shodno se primenjuju odredbe ovog Statuta o redovnoj Skupštini i Poslovnik o radu Skupštine.
Vanredna Skupština Saveza ima sva ovlašćenja kao i redovna Skupština.

Član 45.

Sednica Skupštine se može održati ako joj prisustvuje više od polovine redovnih članova Saveza.

Član 46.

Radom Skupštine rukovodi Predsednik Saveza.
Rad Skupštine uređuje se Poslovnikom o radu Skupštine.

1. Skupština:

Član 47.

1)  Usvaja Statut Saveza i izmene i dopune Statuta.
2)  Donosi Poslovnik o radu Skupštine.
3)  Donosi program i plan rada Saveza za tekuću godinu, utvrđuje principe
     organizovanja i opštu politiku i smernice rada i razvoja vazduhoplovnog sporta.
4)  Razmatra i usvaja izveštaje o radu, finansijski izveštaj, izveštaj Upravnog odbora  
     i izveštaj Nadzornog odbora.
5)  Bira i razrešava Predsednika, članove Upravnog i Nadzornog odbora.
6)  Razmatra i odlučuje o predlozima i inicijativama upućenim Skupštini ako se isti
     odnose na pitanja iz nadležnosti Skupštine.
7)  Stara se i odlučuje o nepokretnoj imovini Saveza.
8)  Donosi odluku o prestanku rada Saveza.
9)  Donosi odluku o statusnim promenama.
10)  Donosi druge akte i odluke utvrđene Statutom ili Zakonom.

Za obavljanje određenih poslova iz svoje nadležnosti Skupština može da ovlasti Upravni odbor ili da formira radna tela.
Skupština donosi odluke prostom većinom prisutnih članova sa pravom glasa, a izuzetno sa dve trećine glasova ako je u pitanju otuđivanje imovine ili prestanak rada Saveza.

7. PREDSEDNIK SAVEZA

Član 48.

Predsednika Saveza bira Skupština na period od 4 godine i može  još jednom, uzastopno, biti  izabran na tu funkciju (ukupno dva mandata).
Predsednik Saveza predstavlja i zastupa Savez, saziva i predsedava sednicama Skupštine, a može učestvovati i u radu Upravnog odbora, bez prava glasa.
Predsednik  Saveza se bira iz redova uglednih i istaknutih sportista, funkcionera ili stručnjaka u sportu koji su svojim dotadašnjim radom zaslužni za razvoj i promociju vazduhoplovnog sporta.
Kandidata za predsednika može da predloži Upravni odbor ili najmanje 5 redovnih članova Saveza, s tim da jedan član Saveza može da predloži samo jednog kandidata za predsednika.
Pitanje poverenja Predsedniku, između dve godišnje sednice Skupštine, može se pokrenuti na vanrednoj sednici Skupštine, na način predviđen članom 44. st. 2,3,4 Statuta.

Član 49.

Predsedniku Saveza prestaje funkcija pre isteka vremena na koje je izabran u slučaju podnošenja ostavke ili razrešenjem.
Ukoliko Predsednik Saveza podnese ostavku, njegove poslove preuzima član Upravnog odbora, koga većinom glasova izabere Upravni odbor, koji je potom dužan da sazove vanrednu izbornu sednicu Skupštine u skladu sa Poslovnikom.
Ista će se održati najkasnije u roku od tri meseca od dana podnošenja ostavke Predsednika Saveza.

1. Predsednik Saveza:

Član 50.

  1)  Predstavlja Savez.
  2)  Saziva sednice Skupštine i istim predsedava.
  4)  Brine o izvršavanju programa, planova, odluka i zaključaka Skupštine.
  5)  Stara se o ostvarivanju ciljeva Saveza i prava i obaveza članova Saveza, kao i o        
       ispunjenju obaveza Saveza prema svojim članovima i preduzima potrebne mere, ukoliko  
       članovi to pismenim putem zatraže.
  6)  Potpisuje odluke i druga akta koja donosi Skupština.
  7)  Podnosi Skupštini godišnji izveštaj o radu Saveza, koji obuhvata i njegov rad.
  8)  U saradnji sa Generalnim sekretarom priprema sednice Skupštine.
  9)  Obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i drugim opštim aktima Saveza.

Određena ovlašćenja iz svog delokruga Predsednik može preneti na člana Upravnog odbora.
Ovakva ovlašćenja se izričito moraju uneti u zapisnik na sednici na kojoj su doneta.
                       
 8. UPRAVNI ODBOR

Član 51.

Upravni odbor je organ upravljanja Saveza koji vrši poslove između sednica Skupštine kao upravni organ.
Upravni odbor ima 7 članova.
Članove Upravnog odbora bira Skupština na predlog Predsednika i članova Saveza, vodeći računa o zastupljenosti svih grana vazduhoplovnog sporta i teritorijalne zastupljernosti klubova.

Najmanje jedna petina članova Upravnog odbora su žene.
Članovi Upravnog odbora se biraju na period od 4 godine i mogu ponovo biti izabrani na još jedan mandatni period.
Način izbora članova Upravnog odbora bliže se regulišu Poslovnikom o radu Skupštine Saveza

Član 52.

Predsednk Upravnog odbora se bira na prvoj, kostitutivnoj sednici U.O. između članova Upravnog odbora. Konstitutivnu sednicu U.O. saziva Predsednik Saveza.
Sednice Upravnog odbora saziva Predsednik Upravnog odbora, a u slučaju njegove sprečenosti zamenik koga on ovlasti.
Sednice Upravnog odbora se sazivaju prema potrebi, a najmanje jedaput u tri  meseca.
Sednice Upravnog odbora mogu se sazvati i na zahtev Nadzornog odbora, kao i na predlog Generalnog sekretara.
Rad Upravnog odbora bliže se reguliše Poslovnikom o radu Upravnog odbora.

Član 53.

Upravni odbor može da odlučuje ako je prisutno više od polovine ukupnog broja članova Upravnog odbora.
U slučaju da Upravni odbor nema kvorum potreban za odlučivanje, Predsednik U.O. će, u hitnim slučajevima, najkasnije u roku od 3 dana sazvati novu sednicu sa istim dnevnim redom. Na ponovljenoj sednici Upravni odbor može da odlučuje većinom glasova prisutnih članova.
Upravni odbor odlučuje prostom većinom glasova prisutnih članova. U slučaju podele glasova odlučuje glas predsednika.
Prilikom odlučivanja članovi Upravnog odbora su dužni da štite interese
Saveza i i vazduhoplovnog sporta u skladu sa odlukama Skupštine Saveza.

Član 54.

U izuzetnim slučajevima, Upravni odbor može, u skladu sa Poslovnikom, da odlučuje o hitnim pitanjima i na elektronskoj ili telefonskoj sednici, osim kada se radi o usvajanjima opštih akata.
Upravni odbor može, u skladu sa Poslovnikom a na pisani predlog Predsednika, da odlučuje i pisanim izjašnjenjem članova van sednice, osim kada je reč o usvajanju
opštih akata.

Upravni odbor:

Član 55.

1)  Donosi opšta i posebna akta Saveza koja nisu u nadležnosti Skupštine.
2)  Utvrđuje predlog godišnjeg programa rada, finansijski plan i kalendar
      takmičenja.
3)   Usvaja izveštaje o izvršenju godišnjeg programa rada i finansijskog plana.
4)   Odlučuje o sticanju, suspenziji i prestanku članstva u Savezu.
6)   Imenuje predstavnike Saveza u drugim organizacijama i organima.
7)   Odlučuje kao drugostepeni organ o žalbama na prvostepene odluke drugih organa
      Saveza u pitanjima koja nisu u isključivoj nadležnosti Stalnog sportskog
      Arbitražnog suda pri Sportskom savezu Srbije.
8)   Imenuje i razrešava Generalnog sekretara Saveza.
9)   Odlučuje o kupovini i otuđenju pokretnih osnovnih sredstava Saveza.
10) Odlučuje o osnivanju sportskih privrednih društava i ulaganju sredstava u
      sportska privredna društva i druge organizacije čiji osnivač nije Savez.
11) Odlučuje o osnivanju i drugih oblika organizovanja, u skladu sa pozitivno-
      pravnim propisima.
12) Odlučuje o potpisivanju ugovora važnih za poslovanje Saveza.
13) Odlučuje o dodeljivanju nagrade i priznanja u skladu sa opštim aktima Saveza.
14) Utvrđuje visinu članarine.
15) Priprema predloge akata za čije je donošenje nadležna Skupština.
16) Stara se o pridražavnju propisanih antidoping pravila.
17) Obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i opštim aktima Saveza.

Član 56.

Upravni odbor može doneti odluke iz nadležnosti Skupštine sa privremenom važnošću ako je donošenje istih neophodno za nesmetan rad Saveza i ispunjavanje zakonskih obaveza.
Navedene odluke razmatra Skupština na prvoj narednoj sednici i donosi ocenu njihove zakonitosti i pravilnosti.
Za obavljanje određenih poslova Upravni odbor može formirati komisije i druga radna tela.
Članovi Saveza mogu pokrenuti pitanje poverenja članova Upravnog odbora na redovnoj ili vanrednoj sednici Skupštine zbog nezadovoljstva njihovim radom, kršenja odredaba Statuta, neispunjenja preuzetih obaveza ili neprisustvovanja sednicama Upravnog odbora.

9. NADZORNI ODBOR

Član 57.

Nadzorni odbor Saveza je nadzorni organ koji vrši kontrolu sprovođenja Statuta i drugih opštih akata Saveza, kontrolu materijalno-finansijskog poslovanja, kao i nadzor nad zakonitošću rada organa i stručnih službi Saveza.

Član 58.

Nadzorni odbor ima tri člana koje bira i razrešava dužnosti Skupština,  na period od 4 godine.
Nadzorni odbor, iz svog sastava, bira predsednika Nadzornog odbora na prvoj, konstitutivnoj, sednici.
Članovi Nadzornog odbora mogu biti smenjeni na sednici Skupštine Saveza i pre isteka mandata zbog neizvršavanja svojih obaveza u Nadzornom odboru ili zloupotrebe svog položaja.

Član 59.

Sednice Nadzornog odbora saziva predsednik, po potrebi, a najmanje jedanput godišnje kada se razmatraju Završni račun i izveštaji o radu.
Nadzorni odbor je samostalan u svom radu.
Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova Nadzornog odbora.

Član 60.

Nadzorni odbor podnosi svoj izveštaj o kontroli materijalno-finansijskog
poslovanja i zakonitosti rada organa Saveza na godišnjoj sednici Skupštine Saveza.
Nadzorni odbor je u obavezi da izvrši kontrolu određenih oblasti rada Saveza na zahtev Predsednika, Skupštine, Upravnog odbora ili 1/3 članova Saveza.
Sazivanje i rad Nadzornog odbora bliže se određuje Poslovnikom o radu Nadzornog odbora.

10. GENERALNI SEKRETAR

Član 61.

Generalnog sekretara Saveza imenuje i razrešava dužnosi Upravni odbor, na predlog Predsednika Saveza.
Generalni sekretar se imenuje na mandatni period od 4 godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja. Generalni sekretar zasniva radni odnos sa Savezom.
Generalni sekretar se imenuje iz reda istaknutih sportskih stručnjaka ili stručnjaka u sportu, koji imaju visoku stručnu spremu, najmanje pet godine radnog iskustva u vazduhoplovnom sportu, dokazane stručne i organizacione sposobnosti, dobro poznavanje stanja u vazduhoplovnom sportu u AP Vojvodini i znanje jednog svetskog jezika.
Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave i predlog plana rada Saveza za naredni četvorogodišnji period.
U vršenju nadzora nad zakotnitošću rada Saveza, Generalni sekretar ima ovlašćenja koja na osnovu zakona ima direktor privrednog društva.
U slučaju odsutnosti ili sprečenosti Generalnog sekretara, zamenjuje ga lice koje odredi Upravni odbor.

Član 62.

Imenovanje i razrešenje Generalnog sekretara bliže se reguliše Pravilnikom o imenovanju i razrešenju Generalnog sekretara, koji donosi Upravni odbor.
Generalni sekretar je odgovoran Upravnom odboru i Predsedniku Saveza.
Pitanje poverenja Generalnog sekretara pokreće Upravni odbor na zahtev
predsednika i članova Upravnog odbora, predsednika i članova Nadzornog odbora, kao i članova Saveza zbog nezadovoljstva njegovim radom, neispunjenja preuzetih obaveza,
nesprovođenja odluka Upravnog odbora, nepoštovanja odredaba ovog Statuta, kao i zbog
neopravdanog nesprovođenja godišnjeg i finansijskog plana Saveza.
U slučaju odsutnosti ili sprečenosti, Generalnog sekretara zamenjuje lice koje odredi Upravni odbor.

Član 63.

 Generalni sekretar:

 1)  Zastupa i predstavlja savez u otsutnosti predsednika Sveza.
 2)  Organizuje i sprovodi izvršenje godišnjeg plana i programa rada u skladu sa
      odlukama organa Saveza;
 3)  Odgovara za izvršenje finansijskog plana i materijalno-finansijsko poslovanje u
      okviru ovlašćenja dobijenih od nadležnih organa Saveza.
 4)  Stara se o pripremama sednica organa Saveza.                                                                                                            
 6)  Obavlja stručne poslove za potrebe organa upravljanja Saveza.
 7)  Izvršava i sprovodi odluke Upravnog odbora.
 8)  Učestvuje u radu organa Saveza bez prava odlučivanja.
 9)  Ima prava, ovlašćenja i odgovornosti poslovodnog organa u skladu sa propisima
      kojima se uređuje radni odnos, kao i za poslove za koje ga ovlasti Upravni odbor.
10) Priprema plan i program rada Saveza, finansijski plan i sportski kalendar
      Saveza, izveštaje o radu, kao i ostala dokumenta neophodna za rad Upravnog
      odbora i Skupštine Saveza.
11) Na zahtev Upravnog odbora podnosi izveštaje o svom radu.
12) Obavlja poslove koje na njega prenesu Predsednik i Upravni odbor iz njihove
      nadležnosti.
13) Nalogodavac je za raspolaganje finansijskim sredstvima Saveza.
18) Radi na promociji i popularuzaciji vazduhoplovnog sporta.
19) Radi i druge poslove po odluci Upravnog odbora.

11. AKTI SAVEZA

Član 64.

Statut je osnovni i najviši akt Saveza.
Pored Statuta, Savez ima pravilnike, poslovnike i druga opšta akta u skladu sa Statutom i zakonskim propisima, kojima se bliže reguliše rad Saveza i njegovih organa.

Član 65.

Nacrt Statuta priprema Statutarna komisija koju formira Upravni odbor.
Upravni odbor usvaja Nacrt Statuta koji mu je dostavila Statutarna komisija i upućuje ga svim članovima Saveza na razmatranje i javnu raspravu.
Javna rasprava traje najmanje 30 dana.
Nakon isteka roka za javnu raspravu, Upravni odbor razmatra prispele pisane predloge i primedbe na Nacrt Statuta i utvrđuje tekst Predloga Statuta koji dostavlja Skupštini Saveza na razmatranje i usvajanje.
Statut, odnosno izmene i dopune statuta, usvajaju se većinom od ukupnog broja prisutnih delegata Skupštine sa pravom glasa.
Izmene i dopune Statuta vrše se po postupku za njegovo donošenje.

12 STATUSNE PROMENE

Član 66.

Odluku o statusnim promenama donosi, u skladu sa Zakonom o sportu, Skupština Saveza, na predlog Upravnog odbora, većinom od ukupnog broja glasova članova Skupštine.

13. ANTI-DOPING PRAVILA

Član 67.

Doping je zabranjen, kako na takmičenjima tako i izvan takmičenja.
Pod dopingom se podrazumeva svaka aktivnost utvrđena Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu Republike Srbije.
Upravni odbor Saveza utvrđuje anti-doping pravila u skladu sa Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu.

14. IMOVINA

Član 68.

Savez, za svoje obaveze, odgovara celokupnom svojom imovinom.
Imovinu Saveza čine nepokretnosti i sredstva koja stekne i kojima raspolaže.
Članovi Saveza i članovi organa Saveza solidarno odgovaraju sa Savezom za njegove obaveze ako postupaju sa imovinom Saveza kao da je u pitanju njihova imovina ili ako zloupotrebe Savez radi izvršavanja nezakonitih radnji i ostvarivanja ličnih prevarnih ciljeva.
Imovina Saveza može da se koristi isključivo za ostvarivanje ciljeva utvrđenih ovim Statutom i ne može se deliti članovima Saveza.

Član 69.

Prihodi koje Savez ostvari obavljanjem svoje delatnosti isključivo se koriste za ostvarivanje ciljeva utvrđenih ovim Statutom.
Savez može osnovati sportsko privredno društvo ili drugo pravno lice, u skladu sa Zakonom o sportu i Zakonom o privrednim društvima, radi pribavljanja sredstava potrebnih za ostvarivanje svojih ciljeva i u tu svrhu koristi celokupnu ostvarenu neto dobit tog osnovanog pravnog lica.
Savez može osnovati i druge oblike organizovanja, u skladu sa pozitivno-pravnim propisima.

15. FINANSIRANjE

Član 70.

Vazduhoplovni savez Vojvodine ima svoje dinarske i devizne račune.
Savez donosi finansijski plan kojim se raspoređuju sredstva za finansiranje zadataka i poslova Saveza.
Savez donosi završni račun koji ima bilans prihoda i rashoda za proteklu godinu.

Član 71.

Sredstva za finansiranje rada Saveza i sprovođenje planiranih aktivnosti obezbeđuju se iz :

1)  Članarine.
2)  Namenskih sredstava dobijenih iz buxeta AP Vojvodine.
3)  Takse za učešće na takmičenjima;
4)  Sredstava ostvarenih korišćenjem imovine Saveza.
5)  Sredstava ostvarenih poslovanjem sportskih privrednih društava koje formira
     Savez i ulaganjem sredstava u druga sportska privredna društva i sportske
     organizacije.
6)  Sredstava dobijenih od donatora i sponzora u skladu sa Zakonom.
7)  Sopstvenog marketinga.
8)  Drugih izvora u skladu sa zakonom.

Tako ostvarena sredstva predstavaljaju svojinu Saveza.

16. ODGOVORNOST ZA PROUZROKOVANU ŠTETU

Član 72.

Članovi svih organa Saveza dužni su da postupaju savesno, pažljivo i odgovorno prema Savezu, u skladu sa zakonom i opštim aktima Saveza.
Članovi organa Saveza odgovaraju solidarno za štetu koju su glasanjem za određenu odluku prouzrokovali Savezu, ako je ta odluka doneta grubom nepažnjom ili s
namerom da se time prouzrokuje šteta.
Članovi koji su bili uzdržani ili protiv donošenja odluke iz stava 2. ovog člana, što se pismeno konstatuje u zapisniku, ne odgovaraju za nastalu štetu.
Postupak za naknadu štete pokreće se na osnovu odluke Skupštine Saveza, Upravnog odbora ili najmanje 1/3 redovnih članova Saveza.
Savez, kao organizator sportske priredbe, odgovara za štetu prema opštim pravilima o naknadi štete.

17. ZABRANA KONKURENCIJE I SUKOB INTERESA

Član 73.

Generalni sekretar, članovi organa Saveza i članovi vazduhoplovno-sportskih i tehničkih komisija Saveza, ne mogu direktno ili indirektno, biti angažovani u konkurentskoj sportskoj vazduhoplovnoj organizaciji.
Lica iz prethodnog stava ne smeju koristiti Savez za lično bogaćenje i lične potrebe.
Sukob interesa u smislu prethodnog stava postoji ako je član organa Saveza, odnosno Generalni sekretar ili član njihove porodice (supružnik, krvni srodnik u pravoj liniji i u pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva, usvojitelj i usvojenik, srodnik po tazbini do prvog stepena srodstva):

1)  Ugovorna strana u pravnom poslu sa Savezom.
2)  Vlasnik ili na drugi način u poslovnom odnosu sa licem iz pravnog posla ili
     radnje koje zaključuje ugovor sa Savezom ili koje ima finansijske interese u tom  
     poslu ili radnji, po osnovu kojih se razumno može očekivati da utiču na postupanje 
     lica iz stava 1. ovog člana, suprotno interesu Saveza.

18. REŠAVANjE SPOROVA

Član 74.

Za rešavanje sporova nastalih između članova Saveza ili između Saveza i članova Saveza, nastalih u okviru sprovođenja programskih aktivnosti i takmičenja, rešava  Disciplinski sud.
Imenovanje, način rada, i razrešenje članova Disciplinskog suda uređuje se Pravilnikom o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti Saveza.

Član 75.

Za rešavanje sporova o pravima kojima Savez i članovi Saveza slobodno raspolažu, a u vezi su sa sportom, nadležan je Stalni sportski Arbitražni sud pri Sportskom savezu Srbije osim sporova za koje je određena isključiva nadležnost suda.
Spor pred Arbitražom je hitan.
Članovi Saveza dužni su da se uzdrže od pokretanja i vođenja sudskog spora u pitanjima koja su u nadležnosti Arbitražnog suda.
Članovi Saveza i Savez dužni su da poštuju i izvršavaju odluke Arbitražnog suda. U suprotnom čine teži disciplinski prekršaj.

19. NAGRADE I PRIZNANjA SAVEZA

Član 76.

U znak priznanja za dostignuća u radu na unapređenju i razvoju sportskog vazduhoplovstva i za postignute vrhunske sportske rezultate na vazduhoplovnim sportskim takmičenjima u zemlji i inostranstvu, Savez dodeljuje priznanja i nagrade.
Ustanovljenje priznanja i nagrada, uslovi i kriterijumi za njihovo dodeljivanje, kao i način njihove dodele, propisuje se Pravilnikom o dodeli priznanja i nagrada Saveza.

20. SPORTSKE PRIREDBE I SPORTSKI KALENDAR

Član 77.

Vazduhoplovni savez Vojvodine organizuje samostalno i  u saradnji sa svojim klubovima,  takmičenja i sportske priredbe u skladu sa Zakonom o sportu, sportskim programom Vazduhoplovnog saveza Srbije, ugovorima o sufinansiranju Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu i ovim Statutom.
Vrste i pravila organizovanja sportskih priredbi bliže su određeni Sportskim pravilnikom Saveza.

21. JAVNOST RADA

Član 78.

Rad Saveza i njegovih organa je javan.
Predsednik Saveza, Upravni odbor, Generalni sekretar, kao i drugi nosioci funkcija u vazduhoplovnom sportu, organizuju obaveštavanje članova i javnost o radu, odlukama i stavovima Saveza iz svojih nadležnosti.
Sednicama Upravnog odbora mogu prisustvovati predstavnici zainteresovanih sportskih udruženja i sportskih privrednih društava, bez prava učešća u odlučivanju.
Obaveštenje o aktuelnim događajima, neophodnim informacijama i odlukama Upravnog odbora vrši se preko odgovarajućih sredstava informisanja, oglasne table i sajta  u skladu sa opštim aktima koje donosi Upravni odbor Saveza.

22. KNjIGA ČLANOVA I DRUGE EVIDENCIJE

Član 79.

Savez vodi Knjigu članova.
Savez vodi evidencije sportskih udruženja, sportskih privrednih društava, sportskih objekata, nepokretne imovine, tehničkih sredstava, sportskih rezultata, sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu, u skladu sa Zakonom o sportu.
Odluke organa Saveza i članova Saveza se unose u knjigu odluka.
Evidencije Saveza se trajno čuvaju.
Savez je dužan da se upiše u matične evidencije u skladu sa Zakonom o sportu.

23. PRESTANAK RADA SAVEZA

Član 80.

Savez prestaje sa radom kada prestanu da postoje zakonski uslovi za njegovo poslovanje.
Odluku o prestanku rada Saveza donosi Skupština  dvotrećinskom većinom glasova svih redovnih članova Saveza koji imaju pravo glasa.
U slučaju prestanka rada Saveza, imovina Saveza prelazi na organizaciju koja ostvaruje iste ili slične ciljeve kao i Savez, a ako takve organizacije nema, na Sportski savez Vojvodine.

24. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 81.

Opšti i posebni akti Vazduhoplovnog saveza Srbije usaglasiće se sa odredbama ovog Statuta u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta.
Do donošenja dokumenata iz prethodnog stava, primenjivaće se akti doneti na osnovu prethodnog Statuta, osim ako su u suprotnosti s Zakonom o sportu ili ovim Statutom.

Član 82.

Postojeći organi Saveza i imenovana lica nastavljaju sa radom do isteka mandata na koji su birani, odnosno, imenovani.

Član 83.

Članovi Saveza dužni su da usklade svoju organizaciju, rad i opšta akta sa ovim Statutom u zakonskom roku.
Članovi Saveza dužni su da nakon usaglašavanja svojih Statuta sa ovim Statutom i Zakonom o sportu dostave Savezu jedan primerak svog Statuta.

Član 84.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Saveza i na internet sajtu Saveza.
Stupanjem na snagu ovog Statuta, prestaje da važi Statut donet  13.12.1997. godine.

Član 85.

Na ostala pitanja koja nisu rešena ovim Statutom primenjuju se odredbe Zakona o sportu Republike Srbije („Sl. Glasnik RS“, br. 24/2011).

U Novom Sadu, 24.3.2012.g.       

P R E D S E D A V A J U Ć I
S K U P Š T I N E

Aleksandar Jovanović,
Predsednik VSV

 <<<<<<<< Ovde možete preuzeti tekst Statuta VSV-a.

 
 
   
     
       
Copyright © 2008 - Redesign 2010 - All rights reserved Vazduhoplovni Savez Vojvodine & A.M.A. Lalicic