Bavi se vazduhoplovstvom
 
 
Bavi se vazduhoplovstvom
 
 

Na početak Na početak

 

 .................................................................................................................................................

44. REDOVNA SKUPŠTINA VSV

44. REDOVNA SKUPŠTINA - ZAPISNIK

 .................................................................................................................................................


42. IZBORNA SKUPŠTINA VSV


42. IZBORNA SKUPŠTINA - ZAPISNIK

 .................................................................................................................................................

41. VANREDNA SKUPŠTINA VSV 

41. SKUPŠTINA - ZAPISNIK s.r.
STATUT VSV 2017.

1. POZIV sa Predlogom DNEVNOG REDA  41. VANREDNE Skupštine VSV
2. ZAPISNIK sa 40 Skupštine VSV 10.5.2016. overen
3. Punomocje za delegate - za slanje mejlom
4. PREDLOG STATUTA VSV 2017.

 

 .................................................................................................................................................

38. REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA VSV

Istog dana, u subotu, 27. decembra 2014.g., po završetku 37. Izborne Skupštine, održana je i 38. Redovna Godišnja Skupština Vazduhoplovnog saveza Vojvodine, u čijem su radu učestvovali delegati iz jedanaest aeroklubova VSV. Po utvrdjivanju i usvajanju Dnevnog reda Skupštine, delegati su, nakon razmatranja i rasprave,  jednoglasno usvojili Zapisnik sa 36. Skupštine, Izveštaj o radu VSV i Upravnog odbora, kao i Finansijski izveštaj i Izveštaj Nadzornog odbora za 2013. godinu. Razmatran je i usvojen Plan rada, a dodeljene su i Plakete najboljim sportistima koji su postigli vrhunske rezultate i osvojili medalje na svetskim i evropskim prvenstvima u 2012., 2013. i 2014. godini.

Predsednik VSS Labud Bulatović uručuje Zahvalnicu predsedniku VSV, Aleksandru Jovanoviću

<<<<<<<< Zapisnik sa 38. Redovne godišnje Skupštine VSV

 .................................................................................................................................................

37. REDOVNA IZBORNA SKUPŠTINA VSV

                    U subotu, 27. decembra 2014. godine sa početkom u 10 časova i 15 minuta, u prostorijama  Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za vanredne situacije Grada Novog Sada, u Novom Sadu, održana je 37. sednica Redovne Izborne Skupštine Vazduhoplovnog saveza Vojvodine, 
                Sednici je, pored delegata i članova VSV, prisustvovao i predsednik Skupštine VS Srbije, Labud Bulatović. Skupštinu je otvorio predsednik VS Vojvodine, Aleksandar Jovanović koji je pozdravio prisutne delegate iz aerokluvova VSV, kao i druge goste i vazduhoplovce koji su došli da prisustvuju ovoj Izbornoj Skupštini.

Radno predsedništvo 37. Izborne Skupštine VSV: N.Adamov, A.Jovanović i Ž.Vuletić

Skupština je dnoglasno izabrala Radno predsedništvo u sastavu: Aleksandar Jovanović, predsedavajući, Nika Adamov i Željko Vuletić, pa se zatim prešlo na ostvarivanje usvojenog Dnevnog reda, po tačkama...


<<<<<<<< Zapisnik sa 37. Izborne Skupštine VSV

 .................................................................................................................................................

36. REDOVNA SKUPŠTINA VSV

36. redovna sednica Skupštine Vazduhoplovnog saveza Vojvodine, odžana je  15. juna 2013. godine sa početkom u 10 časovai 15 minuta, u prostorijama  Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave za vanredne situacije Grada Novog Sada, u Novom Sadu, ul. Braće Jovandića br. 4. 

Sednici su, pored delegata i članova VSV, prisustvovali i gosti iz Beograda: predsednik Skupštine VSS, Labud Bulatović i predstavnici Direktorata civilnog vazduhoplovstva Srbije i Kontrole letenja Srbije i Crne Gore, koji su, po završetku Skupštine, održali predavanje-razgovor na temu bezbednosti letenja.

Skupštinu je otvorio predsednik, Aleksandar Jovanović.


Predsednik VSV, Aleksandar Jovanović, otvara sednicu Skupštine

Aleksandar Jovanović je pozdravio i sve delegate iz aerokluvova VSV, kao i druge goste i vazduhoplovce koji su došli da prisustvuju Skupštini.

Za zapisničara je predložio, a Skupština jednoglasno prihvatile, Željka Vuletića, generalnog sekretara VSV. Zatm se prešlo na ostvarivanje Dnevnog reda po tačkama...

Saznajte više:... Aktuelno/ Važna obaveštenja/

 .................................................................................................................................................

35. SEDNICA REDOVNE SKUPSTINE
VAZDUHOPLOVNOG SAVEZA VOJVODINE


Odrzana je 24. marta 2012. godine, sa početkom u 10 časova i 20 minuta, u prostorijama  Ministarstva odbrane, Uprave za odbranu, Odeljenja za vanredne situacije Grada Novog Sada u Novom Sadu, ul. Braće Jovandića br. 4. 
Kako predsednik Upravnog odbora nije bio prisutan, Skupstinu je otvorio sekretar Saveza, Željko Vuletić, koji je pozdravio prisutne: predsednika Vazduhoplovnog saveza Srbije i ostale goste i zahvalio se degatima Skupstine što su došli u velikom broju kako bi Skupština mogla nesmetano da radi i donese nov Statut.
Zatim je Vuletić predložio Dnevni red, kao što je delegatima dostavljen uz poziv. Skupština je jednoglasno usvojila Dnevni red, uz predlog Miodraga Burarćića da se pod tačkom 11. Razno, raspravlja o

  1. Članarini aeroklubova prema VSV
  2. Obaveznim kotizacijama na pokrajinskim i klubskim takmičenjima
  3. Učešću VSV u radu Sportskog saveza Vojvodine.

Pošto je izabrano Radno predsedništvo od 3 člana: Aleksandar Jovanović, predsedavajući, Šil Andrija i Željko Vuletić, prešlo se na ostvarivanje Dnevnog reda po tačkama. Predsedavajući A. Jovanović, inaće predsednik VS Vojvodine, je predložio i članove za ostala radna tela Skupštine:

  1. Verifikaciona Komisija: Nika Adamov, predsednik, Nikola Bunčić i Goran Vuković, članovi,
  2. Zapisničar: Željko Vuletić, sekretar VSV,
  3. Overivači Zapisnika: Miodrag Bugarčić i Stanko Lazendić.

Skupština je nastavila sa radom, pa je usvojen predloženi  Statut uz dopunu da se u članu 2. pored naziva Saveza na srpdkom, stavi i naziv na engleskom jeziku. Usvojeni su Izveštaj o radu, Finansijski izveštaj i Izveštaj Nadzornog odbora, a doneti su  novi Program rada za 2012.g. i Sportski kalendar za 2012.g.
                  

Pod tačkom razno M. Bugarčić je govorio o teškom materijalnom položaju VSV i potrebi naplate članarine od aeroklubova-članica ili uvođenja kotizacije za pokrajinska takmičenja. S. Pelagić smatra da ne treba donositi ishitrena rešenjna, već da VS Vojvodine  treba da bude komplamentarna organizacija sa VS Srbije i sprovodi zajedničke aktivnosti na području AP Vojvodine. A. Marić smatra da još uvek funkcionišemo na neki stari način, a došlo je mnogo surovije vreme, sa mnogo težim finansijskim uslovima. Novi Zakon o sportu predviđa mogućnost privatizacije „pa neki poljoprivrednik može da otkupi aeroklub i preore aerodrom“ kaže Marić. Međutim, AK „Novi Sad“ će i dalje opstati i neće biti privatizovan. Vlasnik aerodroma „Čenej“ je Republika Srbija, namena aerodroma ostaje ista i prema Urbanističkom planu aerodrom če biti proširen za 120 Ha u Temerinskom ataru, što će mu omogućiti višu kategoriju, regionalnog aerodroma. L. Bulatović podržava stavove Marića i ukazuje na probleme ostalih aeroklubova. Zahtev klubova da se od Agencije za kontrolu letenja obezbede sredstva (1% od svih preleta aviona preko teritirije Srbije) smatra nerealnim, jer se Agencija dobrovoljno neće odreći dela svojih prihoda. Sportski savez Beograda je imao 34 kluba, prošle godine je ugašeno 13 iako je u Beogradu uveden „sportski dinar“ pa se budžetski planiraju sredstava za sport, a VS Srbije je u 2. grupi, po klasifikaciji sportskih organizacija (nedostajalo je nekoliko poena da se nađu u 1. grupi).  Zašto se u Vojvodini vazduhoplovni sport ne tretira na odgovarajući način, pita se Bulatović?

„Želim više napora da sarađujemo, da pokrenemo sami svoje resurse, inače ako to ne učinimo i ne snađemo se-propašćemo“ zaključio je Labud Bulatović. M. Ilić predlaže da VS Vojvodine organizuje „okrugli sto“ na temu „Održivost aeroklubova i VSV“ pod okriljem VS Srbije, na koji bi trebalo pozvati i predstavnike Direktorata i Ministarstva sporta i omladine. Klubovi bi trebalo da dostave svoje predloge i teme za razgovor, kako bi VSV i VSS pripremili „okrugli sto“.

35. Redovna Skupština Vazduhoplovnog saveza Vojvodine završila je sa radom u 12 časova i 25 minuta.


                                                                                               Prilog pripremio:
                                                                                               Željko Vuletić, sekretar VSV

 <<<<<<<< Ovde možete preuzeti tekst Statuta VSV-a

 
 
     
       
Copyright © 2008 - Redesign 2010 - All rights reserved Vazduhoplovni Savez Vojvodine & A.M.A. Lalicic